25.04.2013

Zamek, zagospodarowanie.


   Przedstawiam częściowe (bez załączników) opracowanie dotyczące zagospodarowania zamku sporządzone w czasie działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku.               ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - TECHNICZNE


         Obiekt                                    - Zamek

         Adres                                     - Działdowo ul. Zamkowa

         Przedmiot opracowania        - Koncepcja wykorzystania zamku

                                                          dla potrzeb kulturalnych.


         Inwestor                                 - Urząd Miasta w Działdowie

         Autor przedsięwzięcia           - Grupa inicjatywna przy TMZD

        
                                                      
                   Opracował:

                                               mgr J. Andrzej Walasek
                                              
                                               stud. arch.  Wojciech Wółkowski          

I.                  Sytuacja.

         Wychodząc naprzeciw potrzebom kulturalnym mieszkańców Działdowa, grupa inicjatywna skupiona przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Dziadowskiej podjęła  działania zmierzające do wykorzystania starego skrzydła zamku na te cele.
         Zamierzenie jest wieloetapowe i jest propozycją do dyskusji a także podstawą do  opracowań projektowych .
Przyjęcie koncepcji i przygotowanie dokumentów formalnych będzie podstawą do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe.

         Podstawa opracowania
         - społeczna inicjatywa ożywienia zamku
         - umowa z Burmistrzem Miasta Działdowo

II.               Wizja ogólna.

1.                 Stare ( południowe) skrzydło zamku wykorzystać na działalność kulturalną i częściowo komercyjną.
2.                 Pobudować skrzydło wschodnie zamku z przeznaczeniem na bibliotekę miejską
3.                 Rozwiązać komunikację i ewakuację poprzez wykonanie szybu windowego w baszcie     (Nr1) i wyjścia ewakuacyjnego (Nr 2)
4.                 Teren podzamcza od zachodu ( Nr 4) zagospodarować na organizację imprez    masowych ( koncerty, festyny itp. ).

III.           Propozycja wykorzystania pomieszczeń starej części zamku.

         III/a.  Sale 2/5, 2/6, 2/7.
         Pierwszy etap obejmuje zagospodarowanie dwóch głównych sal na
         I piętrze ( dawna kaplica i refektarz )
         Przeznaczenie : sala wystaw i miejsce uroczystych spotkań.

         Sala 1/2  Zbrojownia Bractwa Rycerskiego ( co najmniej część do nowej arkady )
        
1.     Zakres robót.

1.1.          Wejście z dziedzińca. Wykonać stopnie z przy wejściu z granitu strzegomskiego jak nawierzchnia dziedzińca.
1.2.          Wykonać drzwi wejściowe  do części przyziemia wg projektu PKZ  Gdańsk z 1982 r.
1.3.          Wykonać kratę  w dwóch łukach nowej arkady zabezpieczając zbrojownię Bractwa Rycerskiego.
                   Wykonać drzwi odcinające zejście do piwnicy.
1.4.          Wykonać balustradę przy nowych schodach żelbetowych prowadzących na piętro.
                   Sposób wykonania wg rysunku szczegółowego.
1.5.          Wykonać ścianę z płyty wiórowej zabezpieczającą szyb klatki schodowej oraz wejście na wyższe kondygnacje i wejście do pomieszczenia (Nr 2/1 i 2/2 )
                   Ściany z płyt będą stanowić powierzchnię ekspozycyjną.
1.6.          Wykonać okno lub zabezpieczyć otwór okienny na klatce schodowej z parteru na piętro.
1.7.          Otwory okienne na piętrze w pomieszczeniach Nr 2/5, 2/6 i 2/7.
                   Obsadzić istniejące okna witrażowe. Wykonać brakujące.
                   Tymczasowo zabezpieczyć folią w ramach drewnianych.
1.8.    Wykonać drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia Nr 2/7 do nowego skrzydła zamku.

Sale wystawowe Nr 2/5, 2/6, 2/7.

                   Wskazane byłoby przy udziale społecznym firm budowlanych dokonać kompleksowego wykończenia tych sal. W zakres prac wykończeniowych wchodzą :
-        roboty tynkarskie stropów żebrowych i ścian
-        montaż witraży
-        wykonanie posadzki z płytek ceramicznych
-        roboty instalacyjne ( instalacja elektryczna i c.o. )

Opis robót, wyposażenie i urządzenie sal wg oddzielnego opracowania uwzględniającego wymogi ekspozycji uzgodnionego uzgodnionego Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie.

III/b.  Sala nr 4/7 na III piętrze.

Salę można zaadaptować do potrzeb twórczości plastycznej. W związku z tym że Stowarzyszenie Pracownia Malarstwa MŁYN poszukuje swojego lokalu sensownym byłoby przeniesienie pracowni w to miejsce.
MŁYN ma pewne osiągnięcia ( zał. nr  ……….) i należy je kontynuować.
Działalność plastyczną można rozszerzyć tworząc centrum edukacji i inicjatyw plastycznych. Widzę możliwości podjęcia współpracy z różnymi ośrodkami a przede wszystkim z warszawską ASP.
Trzeba opracować program cyklicznych działań plastycznych na zamku.
Zał. nr …………..

Szczególną troską należy objąć salę oznaczoną Nr 4/7 gdyż mimo dużej
powierzchni nie spełnia wymogów użytkowania ( za niska – 2,30 m )
Stwierdzono nadmierne przeciążenie konstrukcji stropu . Zał. nr ………..
Niezwłocznie należy dokonać ekspertyzy konstrukcyjnej.

Aby salę dostosować do potrzeb działań wystawienniczych, proponujemy  usunięcie stropu między słupami skrajnymi pomieszczenia
Nr 5/4 odciążając więźbę dachową. Uzyska się także większą przestrzeń, lepsze oświetlenie i antresole na IV piętrze, które mogą być wykorzystane na magazyny obrazów.

III/c. Parter

                   Pomieszczenia parteru przeznaczone na działalność gastronomiczną i usługową.
Proponuje się wydzierżawienie pomieszczeń parteru i piwnic na
Ajencyjne prowadzenie kawiarni z programem kulturalnym. Zał. nr …….

III/d. Pozostałe pomieszczenia.

1.     Ekspozycja muzealna – usytuowanie w pomieszczeniach szczytu wschodniego.
2.     Pracownia fotograficzna  4/1 – 4/5
3.     Lokal zebrań stowarzyszeń i organizacji
4.     Pomieszczenia dla U.M. 4/8, 4/9, 4/10

IV.            Skrzydło wschodnie – projektowana biblioteka.

         Brak w mieście budynku, który można by adaptować na bibliotekę    podsunął myśl usytuowania biblioteki w kompleksie zamkowym.
         Za takim rozwiązaniem przemawia kilka argumentów.
         Przede wszystkim koncentracja instytucji kulturalnych w jednym miejscu.
         Zaprojektowanie funkcjonalnego i odpowiadającego potrzebom biblioteki    obiektu. Nie bez znaczenia jest fakt przysłonięcia wschodnim skrzydłem  obecnej kontrowersyjnej architektonicznie części w której znajduje się Urząd Miasta.

V.               Komunikacja i ewakuacja.

         Aby zapewnić dostęp na zamek dla osób niepełnosprawnych oraz  transport pionowy należy zainstalować windę wykonując szyb w baszcie (   narożnik północno – wschodni )  Winda z poziomu chodnika zapewniłaby transport na poziom dziedzińca i wyższe kondygnacje biblioteki a   następnie przejazd do zamku.
         Formę architektoniczną rozwiązać projektując budynek biblioteki.
         Drogi ewakuacyjne z dziedzińca:
         - główna brama wejściowa
         - projektowana przez starą część zamku

VI.            Amfiteatr

         Teren podzamcza od strony zachodniej zaniedbany i nie użytkowany można przystosować do      organizacji imprez masowych, które obecnie organizowane są w parku przy medyku czy na rynku.
         Miejsce to nadaje się do zaprojektowania amfiteatru ze względu na  ukształtowanie terenu pod murami.

VII.        Działania zmierzające do realizacji projektu.
                   ( pierwszy etap )

1.                 W oparciu o istniejącą dokumentację  po dokonaniu aneksu i uzgodnieniach wystąpić o  pozwolenie na budowę.
2.                 Ustanowić kierownika budowy

3.                 Włączyć społeczeństwo Działdowa do wsparcia finansowego i rzeczowego na rzecz   ożywienia zamku poprzez:

         3.1.    Pozyskanie firm  do wykonania elementów robót budowlanych.
                   Opracować umowę gdzie podziękowaniem będzie uwiecznienie cegłą w „filarze wdzięczności”. ( zał. …………)    
a.      Zabieganie o pozyskanie środków zewnętrznych na podstawie opracowanych programów.
                   - program pracowni malarstwa
                   - program galerii i miejskiej kolekcji sztuki
                   - program izby muzealnej
                   - program działań kulturalnych
                   - program działalności Bractwa Rycerskiego