23.10.2015

Wiedza o mieście.


    Chcę wypowiadać się, a może i działać na rzecz miasta bardziej formalnie mając wiedzę i odpowiednie przygotowanie. W związku z tym od jutra rozpoczynam studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Oto czego będą mnie uczyć.

CO DAJĄ NASZE STUDIA?

 • Znajomość dominujących tendencji w rozwoju współczesnych miast i metropolii i umiejętność zastosowania ich, przenosząc na rodzimy grunt najlepsze praktyki w zakresie badania, planowania, projektowania i realizacji korzystnych rozwiązań w przestrzeni publicznej;
 • Zrozumienie i docenienie wagi estetyki i sztuki w przestrzeni publicznej oraz poznanie specyfiki kształtowania pejzaży współczesnych miast uwzględniających te wymiary jako istotne czynniki definiujące jakość przestrzeni publicznej;
 • Umiejętność zdefiniowania i kreowania dobrej przestrzeni publicznej – czyli takiej, która realizuje interesy wielu zróżnicowanych aktorów społecznych;
 • Umiejętność określenia potrzeb społecznych i kulturowych różnych grup – użytkowników przestrzeni publicznej (mieszkańców, władz miejskich, deweloperów, reklamodawców, turystów etc.);
 • Umiejętność prowadzenia efektywnych konsultacji społecznych, prowadzących do konsensusu, który pozwoli ułożyć wzajemne relacje uczestników wielu grup i zaspokoić ich różnorodne interesy, dotyczące funkcjonowania w przestrzeni publicznej;
 • Umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów społecznych towarzyszących kreowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej;
 • Znajomość i umiejętność zastosowania reguł prawnych i administracyjnych związanych z planowaniem i kształtowaniem przestrzeni publicznej (jak na przykład plany zagospodarowania przestrzennego, problematyka związana z prawami własności etc.);
 • Znajomość zasad kształtowania przestrzeni publicznej poprzez realizację w niej nie tylko funkcji użytkowych, ale także wprowadzanie korzystnych zmian o charakterze estetycznym i symbolicznym – sztuki, designu etc.;
 • Znajomość zagadnień dotyczących rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej w wymiarze urbanistycznym, społeczno-kulturowym, funkcjonalnym oraz symbolicznym, odnoszących się do tożsamości i rzeczywistych potrzeb grup społecznych użytkujących przestrzeń publiczną;
 • Możliwość współpracy z jednostkami i grupami (organizacjami i instytucjami różnego rodzaju), które zarządzają i tworzą kulturę w miastach;
 • Umiejętność planowania i tworzenia projektów związanych z kulturą w mieście, a także poznanie narzędzi umożliwiających pozyskanie funduszy pozwalających na ich realizację (poszukiwanie źródeł, tworzenie aplikacji i budżetów, rozliczanie projektów etc.).
 • Poznanie zrównoważonych i długofalowych polityk miejskich, związanych z kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni publicznej oraz funkcjonowaniem kultury w miastach i metropoliach. 
BLOKI TEMATYCZNE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
„MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE” 
NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
I. PROCESY METROPOLIZACYJNE
Blok będzie poświęcony prezentacji i analizie historycznych i współczesnych koncepcji związanych z planowaniem przestrzeni miejskiej oraz analizie kluczowych dla rozwoju miast procesów społecznych, urbanizacyjnych i decyzji o charakterze polityczno-ekonomicznym.

II. MIASTO W SIECI RELACJI
W drugim bloku zwracamy uwagę na kulturotwórczy charakter miast i na liczne relacje, które wiążą współczesne metropolie (w skali globalnej) oraz uczestników życia miejskiego (w skali lokalnej). Przyjrzymy się roli i znaczeniu instytucji kultury w mieście, a także działaniom oddolnym, które w ostatnich latach w sposób znaczący wzbogaciły pejzaż kulturalny naszych miast.

III. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MIEJSKIMI
Trzeci, najobszerniejszy blok tematyczny, ma wymiar praktyczny. Skupiamy się tutaj na charakterystyce działań miejskich, na ich różnorodności i specyfice oraz na przykładach skutecznych interwencji w obrębie przestrzeni publicznej – na procesie planowania, realizacji, wreszcie na sposobach osiągania zamierzonych celów związanych m.in. z działalnością samorządów, organizacji pozarządowych, czy deweloperów.

IV. PROCESY REWITALIZACYJNE
W czwartym bloku przedstawiamy naturę procesów rewitalizacyjnych, ich znaczenie dla lokalnych społeczności, znaczenie dla miasta, zagrożenia, które za sobą pociągają, zmiany, które im towarzyszą i nadzieje, które się z nimi wiążą. Blok osadzony jest w kontekście zadań wynikających z Narodowego Planu Rewitalizacji na lata 2014-2020.

V. SZTUKA W MIEŚCIE
W piątym bloku skupiamy się na roli sztuki i znaczeniu dizajnu w przestrzeni publicznej. Przede wszystkim jednak chcemy przywrócić kategorię "piękna" w mieście, która według nas jest rzeczą podstawową, gdy mówimy o jakości przestrzeni publicznej.

VI. MIASTA POLSKIE W SYSTEMIE INNOWACJI
W szóstym bloku przedstawiamy sytuację w jakiej znalazły się polskie miasta po 1989 r. Co dziś wyznacza kierunek ich rozwoju? Jaką politykę kulturalną powinny realizować? Co wpływa na tożsamość mieszkańców i poczucie przynależności do miasta? Jak miasta korzystają z nowych technologii? I wreszcie, jakie miejsce zajmują w systemie innowacji (system = nauka – biznes – administracja – społeczeństwo) i jak z niego korzystają?

VII. PLANOWANIE I STRATEGIE ROZWOJOWE POLSKICH MIAST 
W ostatnim bloku analizujemy perspektywę rozwojową polskich miast i wykorzystywane przez nie strategie w kontekście tendencji rozwojowych na świecie.